Ważne – oświadczenie NFZ !!!

W dniu wyjazdu należy dostarczyć dh Komendantowi odpowiadającemu za transport wypełnione oświadczenie o przysługującemu świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Druk można pobrać na stronie internetowej NFZ pod adresem: www.nfz.gov.pl/new/art/5127/2012_12_11_osw_opiekuna.pdf

Informacje dotyczące sposobu wypełniania oświadczenia jak i wzory można uzyskać pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127

WAŻNE !!!

1. W rozdz. III poz. 2 (data złożenia oświadczenia) należy wpisać datę pomiędzy 01 a 04 lipca (dotyczy harcerzy) lub pomiędzy 01 a 11 lipca 2014 roku (dotyczy zuchów).

2. W rozdz. III poz. 3 (data udzielenia świadczenia) należy wpisać datę trwania obozu tzn. zuchy: od 12 do 25 lipca 2014 r. lub harcerze: od 05 do 25 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo

Oświadczenie takie jest niezbędne do uzyskania świadczeń w ramach NFZ (szpital, przychodnia) przy braku akceptacji numeru PESEL dziecka w systemie eWUŚ.

Brak akceptacji bez względu na przyczynę (może to być np. awaria systemu) wymusza na przychodni uzyskanie tego oświadczenia.

Brak oświadczenia w sytuacji odmowy ze strony systemu eWUŚ spowoduje, że dziecko zostanie objęte opieką za pełną odpłatnością (w tym brak refundacji za ewentualne leki przepisane przez lekarza).

Kadra obozu nie jest upoważniona do wystawiania takich oświadczeń w Waszym imieniu.Dlatego bardzo proszę o dopełnienie tej formalności zwłaszcza, że nie są wymagana żadne pieczątki czy inne potwierdzenia na dokumencie (np. w zakładzie pracy). Państwa podpis pod oświadczeniem jest wiążący dla procedury rejestracji w systemie NFZ. Dla nas może to się okazać pomocne w trakcie wizyty u lekarza a Wam drodzy Rodzice pozwoli ograniczyć koszty poniesione w trakcie ewentualnego leczenia dziecka.