HAL 2015 – informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo !

przed nami Harcerska Akcja Letnia 2015 czyli czas, w którym drużynowi i komendanci szczepów rozpoczynają intensywne przygotowania do zakończenia zadań realizowanych w trakcie roku harcerskiego.

Obóz harcerski czy kolonia zuchowa jest uwieńczeniem wszystkich zbiórek, w których uczestniczyły Wasze dzieci.

Obóz harcerski oraz kolonia zuchowa jest placówką wypoczynku dla dzieci i młodzieży w związku, z czym obowiązują nas wszelkie przepisy dotyczące takich form wypoczynku.

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki sprawuje nadzór nad wszystkimi placówkami wypoczynku organizowanymi w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2015 przez jednostki organizacyjne Hufca (drużyny, szczepy, związki drużyn) i tak:

– każdy zgłoszony obóz harcerski czy kolonia zuchowa zostanie zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Informacje o zarejestrowanych placówkach wypoczynku znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

– placówką wypoczynku (obóz, kolonia zuchowa) może kierować pełnoletni instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza posiadający ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku.

Funkcję kadry wychowawczej mogą pełnić wyłącznie pełnoletni instruktorzy ZHP (lub z otwartą próbą przewodnikowską posiadający ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku),

– nowością jest posiadanie przez wszystkich instruktorów pełniących funkcje wychowawcze zaświadczenia o niekaralności,

– wszyscy uczestnicy obozu/kolonii będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Nr polisy zostanie podany w czerwcu 2015 roku, gdyż w tym czasie jest odnawiane ubezpieczenie.

– został uruchomiony telefon interwencyjny Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej, któremu będzie można zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące przygotowań do HAL jak i funkcjonowania placówki wypoczynku.

Chciałbym zachęcić Was Rodziców do tej formy przekazywania swoich uwag zwłaszcza, gdy skargi są zgłaszane telefonicznie bądź listownie przez dzieci. Często zdarza się, że dziecko wyolbrzymia problem, który można załatwić bez konieczności uruchamiania potężnej machiny procedur stosowanych przez Kuratorium Oświaty. Pragnę zapewnić Państwa, że nie jest moim zamiarem ukrywanie czegokolwiek a jedynie dbanie by komendant obozu czy kolonii zajął się organizacją pracy placówki wypoczynku a nie przyjmowaniem kolejnych wizytacji w związku ze złożoną skargą.

Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości będą podejmowane stosowne interwencje. Na każdym etapie będą Państwo informowani o przebiegu interwencji oraz podjętych krokach.

        Telefon interwencyjny:  732 82 08 09

        e-mail: skarbnik.ndm@op.pl

Rzeczą oczywistą jest, że niezależnie od wszystkiego, macie Państwo prawo do zgłaszania uwag wszelkim instytucjom mającym wpływ na przebieg akcji letniej.

– faktury za udział dziecka w placówce wypoczynku wydaje Skarbnik Hufca po dokonaniu przez Rodziców wpłaty. W celu uzyskania faktury należy skontaktować się droga elektroniczną ze Skarbnikiem Hufca skarbnik.ndm@op.pl  dołączając wypełniony załącznik.

W przypadku wpłaty gotówkowej bezwzględnym obowiązkiem jest dostarczenie dowodu wpłaty KP (obowiązkiem przyjmującego wpłatę jest wystawienie dowodu wpłaty KP w chwili dokonywania płatności).

Przy płatności przelewem nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia przelewu.

Faktury w zależności od Państwa wyboru będą wysyłane e-mailem w formie elektronicznej lub będzie można je odebrać u drużynowego lub komendanta obozu.

W załączeniu druk, który po wypełnieniu należy odesłać pod wskazany adres e-mail. Wniosek o fakturę

C Z U W A J  !

hm. Piotr Chorąży

Skarbnik Hufca

Pełnomocnik Komendanta Hufca ZHP

Nowy Dwór Mazowiecki ds. HALiZ

kontakt: skarbnik.ndm@op.pl