WAŻNE !!! – Óświadczenie NFZ

Szanowni Państwo

W dniu wyjazdu należy dostarczyć Komendantowi Obozu/Kolonii lub instruktorowi odpowiadającemu za transport wypełnione oświadczenie o przysługującemu świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Druk można pobrać na stronie internetowej NFZ Oświadczenie NFZ

Informacje dotyczące sposobu wypełniania jak i wzory można uzyskać pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127

WAŻNE!!!

    1.  W rozdz. III poz. 2 (data złożenia oświadczenia) należy wpisać datę lipcową 2015 r. poprzedzająca rozpoczęcie obozu.

  1.  W rodz. III poz 3 (data udzielenia świadczenia) należy wpisać datę trwania obozu.

Oświadczenie takie jest niezbędne do uzyskania świadczeń w ramach NFZ (szpital, przychodnia) przy braku akceptacji numeru PESEL dziecka w systemie eWUŚ.

Brak akceptacji bez względu na przyczynę (może to być np. awaria systemu) wymusza na przychodni uzyskanie tego oświadczenia.

Brak oświadczenia w sytuacji odmowy ze strony systemu eWUŚ spowoduje, że dziecko zostanie objęte opieką za pełną odpłatnością (w tym brak refundacji za ewentualne leki przepisane przez lekarza).

Kadra obozu nie jest upoważniona do wystawiania takich oświadczeń w Waszym imieniu. Dlatego bardzo proszę o dopełnienie tej formalności zwłaszcza, ze nie są wymagane żadne pieczątki czy inne potwierdzenia na dokumencie (np. w zakładzie pracy). Państwa podpis pod oświadczeniem jest wiążący dla procedury rejestracji w systemie NFZ. Dla nas może to się okazać pomocne w trakcie wizyty u lekarza w Wam drodzy rodzice pozwoli ograniczyć koszty poniesione w trakcie ewentualnego leczenia dziecka.